Door naar hoofdcontent

Algemene Voorwaarden

__Vistaprint B.V. - Algemene voorwaarden __

Lees onze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot, uw gebruik van en het plaatsen van bestellingen via [www.promotique.nl](/) en haar mobiele websites (gezamenlijk de 'website' genoemd) en ook op de levering en verkoop van producten en diensten door Vistaprint B.V. en/of zijn partners en/of affiliates, indien de context dit vereist ('Vistaprint' 'wij', 'ons', of 'onze'). Daarnaast dient u ook ons [Privacy- en cookiebeleid](/privacy-en-cookiebeleid) door te nemen.

U kunt de pdf-versie van deze pagina downloaden

1. Toepassing

1.1 Door onze website en gerelateerde software tools, applicaties en enige andere Vistaprint diensten te bezoeken of gebruiken, verklaart u dat u gebonden bent aan de voorwaarden van ons privacy- en cookiesbeleid, de product-specifieke voorwaarden en de onderstaande algemene voorwaarden (“Vistaprint gebruiksvoorwaarden”) en enige aanvullende richtlijnen, bepalingen of regels die worden gepubliceerd met betrekking tot specifieke secties of diensten van de website. All dergelijke aanvullende gepubliceerde richtlijnen, beperkingen of regels zijn hierbij middels verwijzing opgenomen in deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden.

1.2 Elke aanbieding van een Vistaprint product en/of dienst op onze website en elke transactie, bestelling en overeenkomst die wordt gesloten via onze website zijn onderworpen aan onze Vistaprint gebruiksvoorwaarden.

1.3 De toepassing van algemene voorwaarden van de klant of enige derde partij namens de klant wordt uitdrukkelijk afgewezen en is niet van toepassing, zelf als Vistaprint ze niet specifiek heeft verworpen.

1.4 Vistaprint behoudt zich het recht voor om de website en deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U dient deze gebruiksvoorwaarden ieder keer bij het gebruik van de website te controleren

2. Je account

Voordat u een online bestelling kunt plaatsen, dient u een Vistaprint account te hebben dat wordt aangemaakt na het invullen van het registratieformulier op de website. De klant is te allen tijden verantwoordelijk voor het gebruik van deze account. Vistaprint behoudt het recht tot het afwijzen van eventuele ingediende verzoeken en kan uw Vistaprint account met onmiddellijke ingang afsluiten in het geval van schending van de Vistaprint gebruikersvoorwaarden.

3. Verkoopvoorwaarden

Al onze aanbiedingen en acties zijn vrij van verplichtingen en onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling. Een overeenkomst tussen u en Vistaprint is onderhevig aan uw akkoord op de bestelling en is het resultaat van het ontvangst van de bevestiging van uw bestelling via e-mail.

4. Materialen onder kopierecht voor gelimiteerd gebruik

4.1 Deze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, lay-out van documenten, kunst, tekst, lettertypen, muziek, software tools, en andere informatie (hierna 'Inhoud' genoemd). Deze website en alle inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Vistaprint of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Vistaprint zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Website en de Inhoud daarvan zijn wereldwijd voorbehouden.

4.2 Het is strikt verboden enig deel van de inhoud te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden.

4.3 Vistaprint behoudt zich het recht voor om de Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen van de Inhoud, door u of door Vistaprint, blijven eigendom van Vistaprint en zijn licentiegevers.

4.4 De tool om logo's te ontwerpen die beschikbaar zijn via deze website maken gebruik van een beperkt aantal elementen, waaronder iconen, lettertypen, kleurschema‘s en ontwerp-effecten. Vistaprint behoudt het recht om al deze elementen te gebruiken en stelt deze elementen ter beschikking voor toekomstig gebruik door derde partijen. Je verkrijgt geen enkel recht of vordering op een van de afzonderlijke logo-elementen door een logo te ontwerpen of een logo op te nemen in een van onze producten. Andere klanten van Vistaprint kunnen de ontwerptools gebruiken om logo’s te maken met een vergelijkbare of identieke combinatie van deze elementen en Vistaprint garandeert niet dat jouw logo geen gelijkenis vertoont met logo’s die door anderen worden ontworpen en gebruikt. Vistaprint biedt geen enkele garantie dat logo’s die met de ontwerptools worden gemaakt geen inbreuk maken en geen onderwerp vormen van een claim wegens inbreuk op handelsmerken of andere rechten van een andere partij. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid het advies in te winnen van een advocaat over de vraag of een ontwerp voor u beschikbaar is om te gebruiken en geen inbreuk maakt op de rechten van een andere partij.

5. Gebruik van onze Website en de Inhoud

5.1 U heeft toestemming om de website en de Inhoud te bezoeken en gebruiken met als exclusief doel het voorbereiden, evalueren en bestellen van producten of diensten via Vistaprint (hierna “producten” genoemd). Het anderszins downloaden, behouden, gebruiken, publiceren of distribueren van enig deel van de inhoud is niet geautoriseerd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van Vistaprint geeft u geen recht op het gebruik van enig deel van de Inhoud anders dan de afgewerkte producten zoals geleverd door Vistaprint.

5.2 U stemt ermee in de website te gebruiken op een verantwoorde wijze die volledig in overeenstemming is met deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden en met uw plaatselijke wet- en regelgeving, waaronder import- en exportregels.

5.3 Geen enkel onderdeel van de Inhoud mag worden gebruikt als handelsmerk of servicemerk, voor pornografisch gebruik, voor onwettig(e) gebruik of doeleinden, om enige persoon te belasteren, om het recht op privacy of publiciteit van enig persoon te schenden, om het auteursrecht, het recht op handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of enig ander intellectueel eigendom van enige persoon of entiteit te schenden.

5.4 U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor het maken van producten die aanstootgevend, onwettig, intimiderend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadwillend of anderszins laakbaar zijn.

5.5 Vistaprint behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht van Vistaprint te weigeren om door u aan Vistaprint verstrekte inhoud te accepteren of enige bestelling te verwerken, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Vistaprint kan ook de dienstverlening aan en/of de accounts van klanten beëindigen die blijken Vistaprint te gebruiken voor ongewenste activiteiten of anderszins in strijd met deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden te handelen. U stemt ermee in dat Vistaprint op geen enkele manier aansprakelijk is jegens u of enige derde partij als gevolg van een dergelijke weigering of beëindiging.

5.6 Alleen u bent verantwoordelijk voor de inhoud, foto's, afbeeldingen, tekst of ander materiaal dat u aan uw producten toevoegt. U gaat ermee akkoord dat u geen tekst, afbeeldingen, ontwerpen, handelsmerken, servicemerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toevoegt aan uw producten, tenzij u de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. U bevestigt dat uw producten geen inbreuk maken op de rechten van enige andere derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, recht op publicatie of privacy, dat u geen laster pleegt of een derde partij in diskrediet brengt, en dat u alle benodigde rechten en toestemming hebt om materiaal van derden te gebruiken voor uw producten, inclusief materiaal van derden dat beschikbaar is gesteld door een ontwerpservice van derden die toegankelijk is via de Website.

5.7 Door het plaatsen van een bestelling op deze Website, bevestigt u dat u de benodigde toestemming, rechten en autoriteit hebt om de bestelling te plaatsen en autoriseert u Vistaprint om de producten namens u te produceren. U geeft Vistaprint het recht om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle inhoud die u hebt geüpload te vectoriseren om uw bestelling te kunnen verwerken. Bovendien bevestigt u dat u voldoende rechten hebt om Vistaprint toe te staan om afgeleide werken te kopiëren, aan te passen en te creëren en alle geüploade inhoud te vectoriseren om uw bestelling te kunnen verwerken.

5.8 U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om uw wachtwoord te beschermen en de toegang tot uw geregistreerde account te beheren. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle geplaatste bestellingen en andere acties die via uw geregistreerde account worden ondernomen.

6. Overdracht van eigendom

6.1 De klant stemt ermee in dat alle risico van verlies en eigendom van enig tastbaar product op het moment van onze levering aan de bezorgdienst van Vistaprint op hem overgaat.

6.2 Voor enig product dat in elektronische vorm aan u geleverd wordt, stemt u ermee in dat levering van dat product geacht wordt plaatsgevonden te hebben hetzij a) op het moment waarop we het product verzenden via e-mail of andere elektronische communicatie aan de klant dan wel b) op het moment waarop we aan de klant een kennisgeving versturen dat het product beschikbaar is om gedownload te worden vanaf de website.

7. Herroepingsrecht

7.1 Het wettelijke herroepingsrecht (of annuleringsrecht) dat van toepassing is op consumenten die op afstand een koopcontract aangaan en het mogelijk maakt om zich zonder enige opgave van geldige reden of het oplopen van enige kosten terug te trekken uit een contract (of deze te verbreken) binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, is niet van toepassing op de levering van goederen die gemaakt zijn op aanwijzing van de specificaties van de consument of overduidelijk gepersonaliseerd zijn.

7.2 De producten die besteld worden via Vistaprint zijn vaak op bestelling door de klant gemaakt en u kunt zich daarom niet beroepen op uw herroepingsrecht, met uitzondering van de volgende niet-gepersonaliseerde producten die worden aangeboden op onze website:

  • Visitekaartjeshouders
  • Navulling inktkussens

Voor deze producten en wanneer u een consument bent, kunt u zich beroepen op uw herroepingsrecht m.b.t. de aangegane overeenkomst binnen 14 dagen vanaf ontvangst van uw bestelling zonder opgave van geldige reden. Als deze periode op een zaterdag, zondag of feestdag eindigt, wordt de periode verlengd tot de eerstvolgende werkdag. U kunt uw herroepingsrecht, dat alleen van toepassing is op bovenvermelde producten, uitoefenen door ons een brief te sturen of de pagina Contact opnemen te gebruiken, onder vermelding van uw naam, huisadres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelnummer en de producten die u wilt terugsturen:

Vistaprint B.V.
T.a.v. Klantenservice
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederland

Wij nemen contact met u op nadat wij uw verzoek hebben ontvangen om te bepalen of het herroepingsrecht van toepassing is op u als consument en de betrokken producten. We vertellen u dan ook op welke manier u de producten aan ons terug moet sturen. U moet zelf een verzendmethode en vervoerder kiezen. Alle retourzendingen zijn op uw risico en kosten. Wanneer wij de producten onbeschadigd en in hun originele verpakking hebben ontvangen, zal Vistaprint het aankoopbedrag van de retourneerde producten terugstorten zonder verder oponthoud en niet later dan 30 dagen nadat het herroepingsrecht werd uitgeoefend, exclusief de originele bezorgkosten en de kosten van het retourzenden van de producten.

8. Vrijwaring

U stemt ermee in dat uw Vistaprint en zijn dochterondernemingen en alle partijen van wie zij delen van de inhoud hebben gelicentieerd, en hun directeuren, managers, vertegenwoordigers en werknemers, vrijwaart van alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of (ii) enige rechtszaak, claim of vordering voortvloeiend uit of gerelateerd aan enige door Vistaprint geleverde of anderszins in producten opgenomen klantinhoud. Voor wat betreft bepaling (ii) stem je ermee in dat je het recht hebt om de verdediging van een dergelijke rechtszaak, claim of vordering te beheersen.

9. Garantiebeperkingen

9.1 DE WEBSITE EN DE INHOUD DAARVAN WORDEN VOETSTOOTS GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. U ERKENT DAT DE WERKING VAN DE SITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS. HOEWEL WE REDELIJKE INSPANNINGEN VERRICHTEN OM DE KENMERKEN VAN PRODUCTEN CORRECT WEER TE GEVEN, GARANDEREN WE NIET DAT DE PRODUCTBESCHRIJVINGEN ACCURAAT, BETROUWBAAR EN FOUTLOOS ZIJN. OP DE SITE KUNNEN VERWIJZINGEN EN LINKS VERSCHIJNEN NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJKE BEDRIJVEN. DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN VOETSTOOTS VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.

9.2 Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties of garanties die niet kunnen worden uitgesloten met een contract ('garanties voor de consument'), of slechts beperkt in bepaalde situaties, en niets in deze Vistaprint gebruiksvoorwaarden kunnen deze garanties voor de consument wijzigen indien dit onrechtmatig is. Indien deze garanties voor de consument op u van toepassing zijn, en Vistaprint kan u niet wettelijk uitsluiten van deze garanties, dan is de maximale mate van wat is toegestaan volgens de wet, dat Vistaprint: (1) deze garanties voor de consument uitsluit of beperkt; en (2) haar aansprakelijkheid beperkt met betrekking tot Vistaprint tot het volgende: (a) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van diensten of het betalen van kosten voor diensten die opnieuw geleverd moesten worden; (b) in het geval van goederen, de vervanging van goederen of de levering van gelijkwaardige goederen; de reparatie van goederen; het betalen van de kosten van het vervangen van goederen of verkrijgen van gelijkwaardige goederen; of het betalen van de kosten van de reparatie van de goederen

9.3 De 'gegarandeerd goed-garantie' van Vistaprint geldt tot 10 jaar na aankoop. Als u een terugbetaling vraagt, is het mede afhankelijk van uw bank hoe lang het duurt voordat u uw terugbetaling ontvangt. In de meeste gevallen ontvangt u uw terugbetaling binnen 30 dagen. Er zijn omstandigheden waar Vistaprint geen controle over heeft en die daardoor niet onder de garantie vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor: Door de klant gemaakt fouten in spelling, interpunctie of grammatica, slechte kwaliteit of lage resolutie van geüploade afbeeldingen, door de klant gemaakte ontwerpfouten tijdens het aanmaken van documenten, fouten in door de gebruiker geselecteerde opties zoals gekozen afwerking, hoeveelheid of producttype, en schade aan de producten die is ontstaan na levering aan de klant. Controleer uw ontwerpen zorgvuldig en corrigeer eventuele fouten voordat u uw bestelling plaatst. Vistaprint controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voorafgaand aan de verwerking.

10. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL VISTAPRINT OF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, VERKOPERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, OF CONSEQUENTIELE SCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK, OF DE PARTIJ NU WEL OF NIET GEADVISEERD IS BETREFFENDE DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN VISTAPRINT, HET GEBRUIK OF PRESTATIE VAN DE WEBSITE OF HET IN GEBREKE BLIJVEN VAN HET AANBIEDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA VISTAPRINT OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN BESTELD WORDEN INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADES VOORTVLOEIEND UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, VIRUSSEN, VERTRAGING, OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTAPRINT IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GEVOLG VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN UW ONGEPAST OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN OF ONZE GELEVERDE PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS U IN EEN LAND OF STAAT WOONT WAAR EEN VAN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OF EEN VAN DE GARANTIEBEPERKINGEN IN BOVENSTAANDE SECTIE NIET IS TOEGESTAAN, DAN IS DIE UITSLUITING OF BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING MAAR ALLEEN VOOR ZO VER DE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN DERGELIJKE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN BEPERKT TOT DE MAXIMALE MATE WAARIN DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11. Feedback website

Alle aan Vistaprint verstrekte opmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (tezamen 'Feedbackinformatie') in verband met de producten of de werking of inhoud van de website worden op niet-vertrouwelijke basis verstrekt door de indiener en ontvangen door Vistaprint. Al dergelijke opmerkingen, suggesties en andere gegevens worden het exclusieve eigendom van Vistaprint. Door dergelijke gegevens aan Vistaprint te verstrekken, stemt u ermee in al uw rechten, eigendom en belangen in de gegevens, inclusief alle auteurs- en andere intellectuele-eigendomsrechten, kosteloos over te dragen en toe te kennen. U stemt ermee in dat het Vistaprint vrij staat dergelijke informatie zonder beperkingen te gebruiken.

12. Privacy en het gebruik van cookies

Vistaprint heeft in haar [privacy- en cookiebeleid](/privacy-en-cookiebeleid) beschreven hoe we de informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan en beschermen die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van de website. Dit [privacy- en cookiebeleid](/privacy-en-cookiebeleid) is van toepassing op ieder bezoek aan de Website, ieder gebruik van onze diensten en iedere transactie en overeenkomst die via onze Website wordt gesloten.

13. Overige

U dient ten minste 18 jaar oud te zijn of anders toestemming van een ouder of voogd hebben om de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent of die toestemming hebt. Indien enige bepaling in deze voorwaarden niet afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, wordt die bepaling geacht te zijn gewijzigd voor zover nodig om de afdwingbaarheid van die beperkte bepaling mogelijk te maken, of, indien een veronderstelde wijziging naar het oordeel van die rechtbank niet bevredigend is, wordt de niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn geschrapt en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

14. Toepasbare wet, rechtsbevoegdheid en geschillenbeslechting

14.1 De partij met wie u zaken doet en de verkoper van de producten en diensten die worden aangeboden en verkocht op deze Website is Vistaprint B.V., een besloten vennootschap opgericht naar het recht van Nederland, met het hoofdkantoor in Venlo, Nederland.

14.2 Alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden beheerst door de wetten op auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van deze website vallen onder de Nederlandse wet. U stemt ermee in dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken niet van toepassing is op enige verkoop onder deze gebruiksvoorwaarden.

14.3 Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit uw toegang tot of het gebruik van deze site worden behandeld in Amsterdam, Nederland. U gaat ermee akkoord u te schikken naar de rechtspraak van de rechtbanken van Amsterdam, Nederland en stemt ermee in dat de plaats waar deze rechtbanken gevestigd zijn de juiste plaats is voor een dergelijke rechtszaak of procedure. U verklaart tevens dat u zich niet beroept op elke juridische actie of procedure waarbij Vistaprint betrokken is en dat een zitting van de rechtbank in Amsterdam een lastig forum is voor dergelijke juridische actie of procedure.

14.4 Sommige rechtsgebieden voorzien in bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan door de wet sluiten we alle garanties uit. Voor zover toegestaan door de wet zijn Vistaprint en de leveranciers en distributeurs van Vistaprint niet verantwoordelijk voor gederfde winst, omzet, of gegevens, financiële verliezen of indirecte, bijzondere, verstrekkende voorbeeldige of bestraffende schade.

14.5 We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten hebt als consument. Als u de diensten voor persoonlijke doeleinden gebruikt, dan beperkt niets in deze voorwaarden of enige aanvullende voorwaarden enig wettelijk consumentenrecht dat niet contractueel kan worden uitgesloten.

14.6 De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet bereid een geschillenbeslechtingsprocedure te starten bij de SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).